Αναζήτηση για:

Πραγματογνωμοσύνες

Γίνεται άμεση αυτοψία και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το προσωπικό της εταιρίας μας,  με τη στήριξη Διπλωματούχων  Μηχανικών αντιστοίχων κλάδων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, με αυστηρά τεχνικά κριτήρια από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας σχετικών ειδικοτήτων (φοροτεχνικοί, νομικοί, οικονομικοί σύμβουλοι, γεωλόγοι, εκτιμητές έργων τέχνης, κλπ). Εφόσον απαιτείται γίνεται ενίσχυση της πραγματογνωμοσύνης από αναγνωρισμένα τεχνικά ινστιτούτα και εργαστήρια (εργαστήρια αντοχής υλικών,  εργαστήρια ηλεκτρονικών,  χημείας, ελέγχου  ποιότητας τροφίμων, κλπ).  Ερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες της ζημίας και εξετάζονται οι όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη φάση εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, με στόχο την ποιοτική επισκευή, τον περιορισμό του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης προς το κοινό συμφέρον των εμπλεκομένων μερών  και παρακολουθούμε την υλοποίησή τους.

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης υποστηρίζεται, εφόσον χρειαστεί, σε διαιτησία ή σε δικαστική εμπλοκή, με παράλληλη υποστήριξη από τους νομικούς μας συμβούλους.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απευθύνονται  σε επιχειρήσεις όλων των τομέων καθώς και σε ιδιώτες.

Καλύπτεται το σύνολο των κλάδων των ασφαλιστικών κινδύνων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι καλυπτόμενοι τομείς :

Γενικές ασφάλειες

Φωτιά, σεισμός, πλημμύρα, θεομηνία, κλοπή, διαρροή υδραυλικών δικτύων, ηλεκτρική βλάβη,  κλπ, σε περιπτώσεις βιομηχανικών, εμπορικών επιχειρήσεων, κτίρια κατοικιών – γραφείων, κτίρια ειδικών χρήσεων, κλπ.

Μεταφορές

Παρακολούθηση και πιστοποίηση φορτώσεων / εκφορτώσεων, έλεγχος καταλληλότητας μεταφορικού μέσου, έλεγχος συσκευασίας και τήρησης οδηγιών αποστολέα,  καταγραφή στοιχείων ζημίας στο τόπο του συμβάντος, κλπ.

Τεχνικές ασφάλειες

Κατασκευή τεχνικών έργων (πολιτικού μηχανικού CAR, μηχανολόγου μηχανικού ΕAR), μηχανικές βλάβες ΜΒ, ηλεκτρονικός εξοπλισμός ΕΕΙ, κλπ.

Ειδικές ασφάλειες

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης ΤΡL, αστική ευθύνη προϊόντος, αστική ευθύνη οχημάτων, απώλεια κερδών LOP, αλλοίωση εμπορευμάτων (DOS), ατυχήματα προσωπικού, απιστία – λάθη υπαλλήλων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καλλιέργειες, κλπ.