Αναζήτηση για:

Επιθεώρηση κινδύνων

Συντάσσουμε εκθέσεις επιθεώρησης κινδύνων (pre-risk survey reports), όπου γίνεται περιγραφή και ανάλυση του προς ασφάλιση κινδύνου, εκτίμηση των  PML / EML.

Εντοπίζονται τα ΄αδύναμα΄ σημεία των επιθεωρούμενων κινδύνων και διατυπώνονται ΄Συστάσεις΄  (υποχρεωτική η υλοποίησή τους προκειμένου ο κίνδυνος να είναι ασφαλίσιμος) και ΄Προτάσεις΄ (προαιρετική η υλοποίηση τους προκειμένου να βελτιωθεί ο κίνδυνος και να περιοριστεί η πιθανότητα να συμβεί μεγάλη ζημία).

Δίνεται το προϋπολογιζόμενο κόστος υλοποίησης των Συστάσεων και των Προτάσεων,  προτείνεται  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και παρακολουθείται η εξέλιξη των εργασιών με περιοδικές επανεπιθεωρήσεις των επιθεωρούμενων κινδύνων.