Αναζήτηση για:

Εκτίμηση αξιών

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις όλων των τομέων και σε ιδιώτες (ιδιοκτήτες ακινήτων, οικοσκευής, έργων τέχνης, αντικών, κλπ).

Συντάσσονται εκθέσεις εκτίμησης παγίων για κτίρια – κτιριακά συγκροτήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έπιπλα – σκεύη, πολύτιμα αντικείμενα, λοιπό εξειδικευμένο εξοπλισμό (ιατρικά μηχανήματα, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, κλπ). Ακολουθούνται μέθοδοι εκτίμησης βάσει των διεθνών προτύπων και όπου κρίνεται σκόπιμο προσαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα.

Η εκτίμηση των αξιών γίνεται σε τιμές καινούργιου (NEW FOR OLD), σε αξίες μεταχειρισμένου – τρέχουσες εμπορικές αξίες του περιουσιακού στοιχείου (OLD FOR OLD) παίρνοντας υπόψη του αντίστοιχους ανά περίπτωση παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισμό. Ειδικά για τα ακίνητα οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και τουριστικών εγκαταστάσεων μπορεί να γίνει πρόσθετη εκτίμηση της εμπορικής αξίας τους καθώς και του κατασκευαστικού κόστους τους.

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ιδιωτών, γίνεται εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και των αντικειμένων του περιεχομένου τους. Σε περίπτωση που μεταξύ των αντικειμένων αυτών περιέχονται έργα τέχνης, αντίκες, κλπ για την πιστοποίηση και την εκτίμησή της αξίας τους χρησιμοποιούμε ειδικούς συνεργάτες με αναγνωρισμένη εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα.