Αναζήτηση για:

Διακανονισμός ζημιών

Αναπτύσσουμε τεχνικές διακανονισμού ζημιών μετά από παραγγελία του πελάτη μας – της ασφαλιστικής εταιρίας, σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Σκοπός είναι ο αποτελεσματικός και σύντομος  διακανονισμός της ζημίας, προκειμένου να περιοριστεί ο χρόνος και το οικονομικό κόστος αποκατάστασης προς το κοινό συμφέρον των εμπλεκομένων μερών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία υποστηρίζεται από στελέχη με εμπειρία σε ασφαλιστικά και νομικά θέματα και απευθύνεται κυρίως σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες.

Υποστηρίζουμε τις ασφαλιστικές εταιρίες στην αντιμετώπιση μεγάλου όγκου απαιτήσεων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, σεισμοί) με τη δυνατότητα εγκατάστασης επιτόπου στελεχωμένων συνεργείων καταγραφής και διακανονισμού των ζημιών.