Αναζήτηση για:

Υπηρεσίες

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις περισσότερες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πλήθος βιομηχανιών, τεχνικών εταιριών, εμπορικών επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν σε Πραγματογνωμοσύνες, Διαχείριση – Διακανονισμό ζημιών, Επιθεωρήσεις κινδύνων, Συμβουλευτική επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, Εκτιμήσεις αξιών παγίων επιχειρήσεων (κτίρια, εξοπλισμός), εκτίμηση αξιών οικιακού εξοπλισμού ή ειδικών αντικειμένων.